faktura

Programer Sp. z o. o. Opis programu Maks


Program pracuje w środowisku Windows w wersji

 • XP
 • Vista
 • 7

Możliwość rozbudowy systemu

 • moduł z e-Deklaracja umożliwia przesyłanie deklaracji VAT7 i VATUE z załącznikami w formie elektronicznej
 • Kadry i płace
 • Środki trwałe

Współpraca z programami do obsługi handlowej (Faktura, FaMa)

System księgowy jest zintegrowany z częścią systemu Fit do obsługi handlowej: sprzedaży i zakupów

Rozliczenia podatku dochodowego

- księga przychodów i rozchodów

 • prowadzi księgę przychodów i rozchodów
 • wypełnia deklarację podatkową PIT 5 i PIT 5L i ją drukuje
 • wylicza podatek do zapłaty za żądany miesiąc
 • dla spółek cywilnych dla wspólników dzieli dochód proporcjonalnie w zależności od udziałów
 • jeśli na koniec miesiąca jest wykonany remanent - rozlicza dochód z różnic remanentowych

- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • prowadzi ewidencję przychodów
 • wypełnia deklarację podatkową PIT 28 i ją drukuje

Dla opodatkowanych podatkiem od towarów i usług VAT:

 • prowadzi ewidencje VAT (cztery podstawowe są zdefiniowane)

Ewidencja VAT

 • można zdefiniować własne dodatkowe (koszty oddzielić od zakupu towarów handlowych lub środków trwałych) lub pomocnicze, nie brane do tworzenia deklaracji VAT 7
 • stawki VAT również obowiązujące przed 2011 r. w tym "np. nie podlegającej na terenie kraju" oraz "vrn VAT rozlicza nabywca"
 • wypełnia deklarację VAT 7 i ją drukuje
 • wypełnia deklarację VAT 7K i ją drukuje
 • wylicza podatek do zapłaty za żądany okres miesiąc/kwartał
 • wypełnia deklaracje unijne: VAT-UE, VAT-UE A, VAT-UE B
 • prowadzi ewidencje VAT (cztery podstawowe są zdefiniowane)
  intuicyjny i łatwy sposób obsługi dokumentów

Wpis VAT

Sprzedaż faktura

Księga przychodów i rozchodów


Kartoteki

 • kontrahentów
 • urzędów (jest w niej wpisanych ponad 350 Urzędów skarbowych z numerami kont dla podatku dochodowego i podatku VAT)
 • miejscowości (jest w niej wpisanych ponad 4.000 miejscowości)
 • powiatów, gmin, województw
 • zdarzeń gospodarczych
 • właścicieli (aby wypełnić dla nich deklaracje)
 • pojazdów (dla których prowadzi kilometrówkę)

Wydruki

Program umożliwia wydruki:

 • deklaracji VAT 7, VAT 7K
 • deklaracji PIT 5, PIT 5L
 • VAT-UE, VAT-UE A, VAT-UE B
 • księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów (w zależności od zadeklarowanego sposobu rozliczania podatku dochodowego)
 • księgi przychodów i rozchodów narastająco z dodatkową kolumną dochód lub bez niej (do wyboru)
 • ewidencji VAT (z dodatkowymi stawkami)

dla samochodu w działalności gospodarczej:

 • zestawienie kosztów użytkowania samochodu prywatnego
 • ewidencję przebiegu
 • ewidencję kosztów

dodatkowe wydruki

 • polecenie przelewu
 • strony tytułowe księgi i ewidencji

e-Deklaracje

to system pozwalający na proste i intuicyjne składanie deklaracji drogą elektroniczną. Złożone poprawnie zeznanie ma wygenerowane Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). To potwierdzenie traktowane jest na równi z dowodem nadania listu poleconego czy złożeniem zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym. 

edeklaracje

Z programów księgowych z modułem e-Deklaeacje można wysyłać deklaracje elektroniczne, wymagające podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do prawidłowego wysyłania danych drogą elektroniczną niezbędne jest zainstalowanie:
Zestaw do składania podpisu elektronicznego (czytnik i nośnik z podpisem)
Odpowiedni program z modułem e-Deklaracje - EfkaMaks Clr

Patrz temat: e-Deklaracje


Kadry i płace (dostępne w wersji MaKs z kadrami i listą płac do 50 wpisów w kartotece pracowników)

 • Ustawienia

Można rozpocząć pracę w programie w dowolnym momencie roku - dane za wcześniejsze okresy roku należy uzupełnić.
Wiele gotowych wynagrodzeń oraz możliwość definiowania własnych składników (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, godzinowe, prowizyjne, nagrody, premie, zasiłki)...
Możliwość tworzenia wielu rodzajów list płac.
Rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych na przełomie miesięcy i końca roku.
Planowania czasu pracy przy pomocy kalendarzy (firmy, grupy pracowników, dla każdego pracownika)

 • Lista płac

Po przypisaniu pracownikom składników wynagrodzeń, program generuje listę płac.
Na wydruku otrzymasz wyszczególnione wszystkie składniki wynagrodzenia,
za czas choroby (pilnuje 33 dni lub dla pracowników powyżej 50 lat 14 dni)
podstawę i wysokość składek US, UZ, podatku dochodowego, potrącenia, kwotę do wypłaty.
W celach informacyjnych wyszczególniona jest wysokość kosztów płacowych (składki ZUS płacone przez pracodawcę, na FP i FGŚP).
Grupowanie list płac według działów
Obsługa świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny i dodatki) na listach płac.

Lista płac

 • Pracownicy

Kartoteka pracowników
Grupowanie pracowników według działów
Pracownicy niepełnosprawni
Umowy o pracę, świadectwa pracy, aneksy, zaświadczenia o zarobkach

Świadectwo pracy

Zwolnienia chorobowe – wyliczanie wynagrodzenia za czas choroby i dla uprawnionych do wypłaty - zasiłku chorobowego
Imienna karta przychodów pracownika

 • Rozliczenia i zestawienia

Listy płac sumarycznie – zestawienie za dowolny okres dla działu lub dla wszystkich działów

Miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy

Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Urlopy wypoczynkowe – zestawienie rozliczenia urlopów dla wszystkich i dla poszczególnych pracowników

Wydruki deklaracji PIT tj.: 2, 4, 4R, 12, 11, 40, 8B z możliwością edytowania deklaracji przed wydrukiem.

Dodatkowe deklaracje ZUS, np. Karta zasiłkowa ZUS Z-17.

Wydruki przelewów z list płac - indywidualnie i grupowo.

Generowanie przelewów – eksport do systemu ELIXIR lub SAPORD.

 • Współpraca z programem ZUSowskim "PŁATNIK"

Przesyłanie danych do programu Płatnik, m.in. do deklaracji: RSA, RCA, RZA, DRA, ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA.

Jak importować dane do Płatnika?


Środki trwałe (dostępne w wersji MaKs ze środkami trwałymi)

 • Zestawienia

Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Ewidencja środków trwałych

Zmiana wartości środka trwałego
Umorzenia
Zestawy środków trwałych
Miejsca używania środków trwałych
Klasyfikacja środków trwałych
Plan amortyzacji

Plan amortyzacji środków trwałych

Ewidencja wyposażenia

 • Wydruki

ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
planu amortyzacji
ewidencji wyposażenia